Amanite citrine

Amanita citrina

c203090.JPG
c203090.JPG
n304755.JPG
n304755.JPG
n304756.JPG
n304756.JPG
n304762.JPG
n304762.JPG
n304764.JPG
n304764.JPG
n304765.JPG
n304765.JPG
n304766.JPG
n304766.JPG
n304767.JPG
n304767.JPG
n304768.JPG
n304768.JPG
n304770.JPG
n304770.JPG
n304771.JPG
n304771.JPG
n307244.JPG
n307244.JPG
n307246.JPG
n307246.JPG
n307248.JPG
n307248.JPG