Bolet bai

Xerocomus badius

n303963.JPG
n303963.JPG
n303964.JPG
n303964.JPG
n303965.JPG
n303965.JPG
n303966.JPG
n303966.JPG
n303971.JPG
n303971.JPG
n303972.JPG
n303972.JPG
n303973.JPG
n303973.JPG
n303975.JPG
n303975.JPG